Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mp2.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści są niedostępne z następujących powodów: niezgodność z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo, część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej, filmy nie posiadają napisów i tłumacza dla osób niesłyszących.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Nieproporcjonalne obciążenie: archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: mapy, filmy na żywo, dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Anna Grzechnik
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mp2@um.szczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
89 6760830

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: mp2@um.szczytno.pl lub drogą pocztową na adres: Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Polska 42, 12-100 Szczytno.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba
Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie mieści się przy ul. Polskiej 42.
Do budynku przedszko la można dojechać samodzielnie. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem
komunikacji miejskiej wszystkimi liniami autobusowymi w Szczytnie. Rozkład jazdy komunikacji
miejskiej dostępny na: zkm.szczytno.pl
Budynek
Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie nie jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, posiada jedno wejście główne do którego prowadzą schody.
Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie, po ich lewej stronie znajduje się dzwonek (na wysokości
155 cm).
Wejście główne jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek przedszkola jest
trzykondygnacyjny (poziom 0, 1, 2). Aby dostać się na poziomy powyżej wejścia , należy pokonać
schody. Klatka schodowa jest niedostosowana dl a osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma
windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Dyrektor jednostki
wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym
dla osób
niewidomych i słabowidzących.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Osiągnięto zamierzony cel dostępności strony internetowej zgodnie z wymogami, jakie zostały określone w ustawie.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja”

w Szczytnie:

Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m. in. z poniższych powodów:  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów. Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Ewą Ruszczyk, nauczycielem Miejskiego Przedszkola nr 2 „Fantazja” w Szczytnie; e-mail: mp2@um.szczytno.pl, tel. +48 89 676 08 30. W ten sposób może również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu. Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.Wniosek/żądanie powinno zawierać: 1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 2. wskazanie treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie, 3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej, 4. sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalnoprawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji. W przypadku, gdy przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna budynku siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie: Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie mieści się przy ul. Polskiej 42. Do budynku przedszkola można dojechać samodzielnie. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej wszystkimi liniami autobusowymi w Szczytnie. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej dostępny na: zkm.szczytno.pl Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada jedno wejście główne do którego prowadzą schody. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie, po ich lewej stronie znajduje się dzwonek (na wysokości 155 cm). Wejście główne jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek przedszkola jest trzykondygnacyjny (poziom 0, 1, 2). Aby dostać się na poziomy powyżej wejścia , należy pokonać schody. Klatka schodowa jest niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Aplikacje mobilne: Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych