Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Program Profilaktyczno-wychowawczy

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program wychowawczo-profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 2 ?Fantazja? w Szczytnie ?Wychowując dzieci trzeba bardzo roztropnie postępować? dziecko powinno się powoli wznosić od materialnych korzyści do przeżyć duchowych, do powinności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, wdzięczności, zainteresowania, zaangażowania ? do miłości. Do bezinteresownego zachwytu człowiekiem, prawdą, dobrem, pięknem.? Ks. M. Maliński Program zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2017r. SZCZYTNO 2017 WSTĘP ?Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku? to słowa, które są misją naszego przedszkola i przewodnim drogowskazem do działań dla każdego pracownika Miejskiego Przedszkola Nr 2 ?Fantazja? w Szczytnie. System wartości preferowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 ?Fantazja? w Szczytnie Wychowanie jest wprowadzeniem dziecka w świat wartości, którymi kieruje się wspólnota ludzka. Dziecko poznaje świat wartości i ?uczy się? ich na dwa sposoby: W sytuacji życia codziennego (rodzina, stosunki koleżeńskie, przyjaźnie) Poprzez działalność różnych instytucji (przedszkola, szkoły). Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997r.uchwalona przez Zgromadzenia Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r.,podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dnu 16 lipca 1997r.(Dz.U.z1997r.Nr78 poz.483 ze zm.) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i podstawowych wolności sporządzona dnia 4 listopada 1950 r. zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokolem nr 2( Dz. U.Z 1993R. Nr 61 poz. 284 ze zm.) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta Zgromadzenia ogólne Narodów Zjednoczonych(Dz.U.z 1991r. Nr 120 poz.526 ze zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpień 2012r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz.U. z 2012r.poz.977ze zm.) Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730) Statut Przedszkola Miejskiego Przedszkola nr 2 ,,Fantazja''w Szczytnie Cele programu Kształtowanie umiejętności społecznych; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych Kształtowanie umiejętności korzystania z własnej wolności przy zachowaniu szacunku dla wolności wyboru innych osób oraz ponoszeniu odpowiedzialności za własne wybory Kształtowanie umiejętności refleksji nad swoimi emocjami, decyzjami i wyborami oraz nad ich konsekwencjami Kształtowanie umiejętności planowania- w zakresie samoobsługi i wykonywania zadań powierzonych przez nauczycieli Kształtowanie u dzieci samodzielności przy wykonywaniu czynności samoobsługowych Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku Doskonalenie sprawności fizycznej, w tym dbałości o zdrowy styl odżywiania Wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Kształtowanie postaw i zachowań dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażającym zdrowiu i życiu Kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych Wartości pozwalają człowiekowi określić cel swojego życia, a to jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania człowieka w świecie. Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola jest ustalenie katalogu wartości: ?Dziecko ma prawo do takiego wychowania, które będzie zgodne z wartościami uznawanymi przez jego rodziców. To rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, pamiętają c, iż rodzina jest pierwszą szkołą dziecka?. MODEL ABSOLWENTA Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczo- profilaktyczny jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 2 ,,Fantazja'' w Szczytnie mają czuć się bezpieczni i szanowani. Kadra pedagogiczna przedszkola wie, że dzieci lubią się bawić, dlatego dziecko uczy się przede wszystkim przez zabawę. Szanując indywidualne potrzeby każdego dziecka, nauczyciele stymulują rozwój przedszkolaka i czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem. Wspierają naturalną ciekawość świata i chęć gromadzenia wiedzy, uczą samodzielnego działania oraz funkcjonowania w grupie WARUNKI REALIZACJI  Programem wychowawczo- profilaktycznym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli. Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego: samoobsługi i czynności higienicznych, zabaw samorzutnych zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości spożywania posiłków spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu. METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem. Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, A. M. Kniessów. K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, H. Tymichowej, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Problemowe: gry dydaktyczne,  burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula Czytanie literatury Imprezy w plenerze, udział w konkursach, akcjach charytatywnych... Uroczystości i imprezy przedszkolne ZADANIA WYCHOWAWCZE DYREKTOR Dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze Monitoruje prawidłowość wdrażania i realizacji założeń planu wychowawczo-profilaktycznego Stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka NAUCZYCIELE: Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. Monitorują efektywność własnej pracy. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka. Proponują rodzicom różnorodne formy współpracy. DZIECKO Poznaje swoje prawa i obowiązki. Czuje się bezpieczne. Rozwija się twórczo i jest samodzielne. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. Buduje pozytywny obraz samego siebie. Jest świadome swojej przynależności narodowej. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie. RODZICE: Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej i zarządzania placówką. PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI; Reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują tym zdarzeniu nauczycieli Wspomagają nauczycieli w realizacji działań wychowawczych WARTOŚCI I. INTEGRACJA Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju. Cele szczegółowe: -  rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania, - akceptowanie drugiego człowieka, - rozróżnianie dobra od zła, - przestrzeganie kompromisu w zabawie, - rozwiązywanie konfliktów, - pomaganie niepełnosprawnym i innym, - rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych, - stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  przedszkolaka), - kształtowanie samodzielności, - kształtowanie odporności emocjonalnej. Formy realizacji: - zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, - muzyka relaksacyjna, - rytmika, - formy teatralne, - literatura dla dzieci, - wystawki prac dziecięcych, - zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców, - relaksacja. II. OBYCZAJOWOŚĆ Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa. Cele szczegółowe: - kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz, - dbanie o dobro własne i innych, - odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną, - używanie form grzecznościowych, - kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji, - rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania, - dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.  Formy realizacji: - kronika przedszkolna, - uroczystości, - spotkania, - konkursy, - koncerty, - programy, - przedsięwzięcia. Kodeks przedszkolaka. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej. Szanuję własność cudzą i wspólną. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję    od innych. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole. III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny. Cele szczegółowe: - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, - rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem, - wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej, - uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa, - kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów, - szanowanie praw człowieka. Formy realizacji: - zajęcia tematyczne, - spacery, - wycieczki, - spotkania z ciekawymi ludźmi, - konkursy tematyczne, - wystawy okolicznościowe, - imprezy, - kiermasze, - uroczystości. Kodeks małego patrioty Znam członków swojej rodziny. Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu. Szanuję kulturę i tradycje narodowe. Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem. Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe. Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej. Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa. IV. EKOLOGIA Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę. Cele szczegółowe: - kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego, - ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna, - kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu, - zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej. Formy realizacji: - wycieczki, - spacery, - konkursy, - prace porządkowe, - prace hodowlane, - doświadczenia, - obserwacje przyrodnicze, - eksperymenty, - akcje ekologiczne, - filmy. Kodeks małego ekologa Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników. Nie  śmiecę. Nie  męczę zwierząt. Sadzę drzewa i krzewy. Opiekuję się zwierzętami. Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie. Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. V. ZDROWIE Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.  Cele szczegółowe: - kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, - nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej, - stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, - angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola. Formy realizacji: - zajęcia zorganizowane, - zabiegi higieniczne, - spacery, - wycieczki, - zawody sportowe, - konkursy i turnieje, - przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.  Kodeks zdrowego przedszkolaka Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam. Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych. Spożywam zróżnicowane posiłki. Czynnie spędzam wolny czas. Rozumiem zasady sportowej rywalizacji. PROFILAKTYKA Zapobieganie; dyskryminacji zapobieganiu poczuciu niedowartościowania zbyt dużej ufności do świata ludzi, roślin i zwierząt zapobieganiu dyskryminacji społecznej,etnicznej,religijnej materializmowi przemocy uleganiu wpływom MOTYWACJA Ważnym elementem wychowania jest kształcenie w dziecku wewnętrznej motywacji. Jesteśmy świadomi ,że ten proces wymaga więcej czasu niż edukacja przedszkolna, dlatego warto pracować już od najmłodszych lat. Kierując się dobrem dziecka, jego potrzebami i możliwościami, dostrzegamy następujące sposoby motywowania przedszkolaków do podejmowania wyzwań; traktowanie dziecka jako partnera do rozmowy stawianie przez rodziców i nauczycieli wzoru do naśladowania dla dzieci czytelny system nagradzania i wyciągania konsekwencji- w miarę spójny w domu i przedszkolu( szczególnie w przypadku dzieci wymagających dodatkowych działań wychowawczych) przyznawanie materialnych nagród; dawanie i odbieranie przywilejów jako sposób wpływania na postawę dziecka ustalenia zasad i przestrzeganie czasu( umowy) budowanie u dzieci pozytywnego obrazu siebie wykorzystywanie motywującego oddziaływania grupy rówieśniczej chwalenie dziecka za udzielenie pomocy przydzielenie dziecku obowiązków Program opracowany został na podstawie: Podstawy programowej wychowania przedszkolnego Programu wychowania przedszkolnego Wybranych zagadnień z Programu Edukacji Ekologicznej Wybranych zagadnień z Programu Edukacji Regionalnej Programu adaptacyjnego Systemu wartości preferowanych w przedszkolu Konwencji Praw Dziecka Wniosków i ustaleń Rady Pedagogicznej Program jest realizowany na wszystkich zajęciach, także dodatkowych. Odniesienia do realizacji są zapisane w planach miesięcznych, dzienniku zajęć. Ewaluacja 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonać w roku szkolnym 2018/2019 2. W ewaluacji uwzględnić opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci 3. Sposoby ewaluacji: a) analiza dokumentów: -  Program wychowawczy, -  Księga protokołów rady pedagogicznej, -  plany miesięczne poszczególnych grup, -  arkusze obserwacji, dzienniki, b) ankiety, c) wytwory dzieci. OPRACOWANIE: PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW: ???????????????????. ??????????????????? ??????????????????? DYREKTOR PRZEDSZKOLA ?????????????????? ?????????????????? PRZYJĘTO DO REALIZACJI PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 28.08.2017R. OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI; Anna Grzechnik Agnieszka Argalska Aldona Cymerman Bożena Żukowska Emilia Poniatowska Agnieszka Myśliwska Halina Różacka

Wytworzył:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Poniatowska

Data wytworzenia:
07 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Emilia Poniatowska

Data publikacji:
07 gru 2020, godz. 19:44

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Poniatowska

Data aktualizacji:
07 gru 2020, godz. 19:44