Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja" z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. Polska 42, tel: 89 6760830, e-mail: mp2@um.szczytno.pl

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie możliwy jest pod adresem email: iodo@um.szczytno.pl

 

 1. Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

 1. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Olsztynie.

 

 1. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Poniatowska

Data wytworzenia:
07 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Emilia Poniatowska

Data publikacji:
07 gru 2020, godz. 19:47

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Poniatowska

Data aktualizacji:
07 gru 2020, godz. 19:47